White and Gold Mini Koi

Rental Prices

Size Qty. Price
108" Round $69.00
132" Round $89.00
108" X 156" $99.00
Table Runner $35.00
18" x 18" pillow $15.00

White & Gold Mini Koi

color

champagne/gold, white

size

108″ Round, 108″ X 156″, 132″ Round, 18″ x 18″ pillow, Table Runner