Black Sedona

Rental Prices

Size Qty. Price
108" Round $65.00
132" Round $75.00
108" X 156" $85.00
Table Runner $35.00
18" x 18" pillow $15.00

Black Sedona

size

108″ Round, 108″ X 156″, 132″ Round, 18″ x 18″ pillow, Table Runner

color

black, white